Учители 2023/2024 учебна година

Име и фамилия: Преподава по учебен предмет: E-mail за връзка:
Антонина Димитрова Английски език a.dimitrova@ntg-plovdiv.net
Антония Пашова Немски език a.pashova@ntg-plovdiv.net
Биляна Тютюкова Физическо възпитание и спорт b.tutukova@ntg-plovdiv.net
Бонка Велинова Английски език b.velinova@ntg-plovdiv.net
Борис Бисеров Английски език b.borisov@ntg-plovdiv.net
Ваня Бизова- Лалева Заместник-директор, Математика v.laleva@ntg-plovdiv.net
Валерия Стаматова Професионална подготовка v.stamatova@ntg-plovdiv.net
Василка Кузева Математика v.kuzeva@ntg-plovdiv.net
Василка Рубцова Физика и астрономия, математика v.rubtsova@ntg-plovdiv.net
Величка Калайджийска Гражданско образование v.kalaydzhiyska@ntg-plovdiv.net
Венелина Генчевска Математика v.genchevska@ntg-plovdiv.net
Веселин Атанасов Професионална подготовка v.atanasov@ntg-plovdiv.net
Вилислава Николова Професионална подготовка v.nikolova@ntg-plovdiv.net
Владимир Баев История и цивилизации v.baev@ntg-plovdiv.net
Владка Маринова Професионална подготовка v.marinova@ntg-plovdiv.net
Галина Гавазова Руски и английски език g.gavazova@ntg-plovdiv.net
Галина Филипова Физика и астрономия g.filipova@ntg-plovdiv.net
Георги Василевски История и цивилизации g.vasilevski@ntg-plovdiv.net
Георги Ваклушев Физическо възпитание и спорт g.vaklushev@ntg-plovdiv.net
Георги Калоферов Професионална подготовка g.kaloferov@ntg-plovdiv.net
Гергана Николова Заместник-директор, Професионална подготовка g.nikolova@ntg-plovdiv.net
Даниела Джурова Математика d.djurova@ntg-plovdiv.net
Даниела Стоянова Български език и литература d.stoianova@ntg-plovdiv.net
Деляна Николова Професионална подготовка d.nikolova@ntg-plovdiv.net
Деница Бояджиева Английски език d.boyadjieva@ntg-plovdiv.net
Джарир Амрун Професионална подготовка d.amrun@ntg-plovdiv.net
Димитър Панчев Професионална подготовка d.panchev@ntg-plovdiv.net
Димитър Тенев Професионална подготовка d.tenev@ntg-plovdiv.net
Димитър Петров Музика d.petrov@ntg-plovdiv.net
Елена Ангелова Философия, гражданско образование e.angelova@ntg-plovdiv.net
Елена Стоилова Български език и литература e.stoilova@ntg-plovdiv.net
Емилиан Георгиев Немски език e.georgiev@ntg-plovdiv.net
Жулиета Гочева Биология и ЗО и Химия и ООС z.gocheva@ntg-plovdiv.net
Зора Янакиева Изобразиелно изкуство z.yanakieva@ntg-plovdiv.net
Иван Кирев Физическо възпитание и спорт i.kirev@ntg-plovdiv.net
Иванка Юрукова Математика i.yurukova@ntg-plovdiv.net
Илиян Пехливанов Професионална подготовка i.pehlivanov@ntg-plovdiv.net
Йорданка Арабаджийска Професионална подготовка y.arabadjiiska@ntg-plovdiv.net
Калина Бобева Професионална подготовка k.bobeva@ntg-plovdiv.net
Красимира Костуркова Английски език k.kosturkova@ntg-plovdiv.net
Любомир Трифонов Български език и литература l.trifonov@ntg-plovdiv.net
Мариана Филипова Заместник-директор, Информатика и ИТ m.filipova@ntg-plovdiv.net
Мария Атанасова Професионална подготовка m.atanasova@ntg-plovdiv.net
Мария Джокова Немски език m.djokova@ntg-plovdiv.net
Мария Грозева Информатика и ИТ m.grozeva@ntg-plovdiv.net
Мария Калинова Професионална подготовка m.kalinova@ntg-plovdiv.net
Мария Костадинова Български език и литература m.kostadinova@ntg-plovdiv.net
Невена Самоходова Химия и ООС n.samohodova@ntg-plovdiv.net
Недка Миленова Професионална подготовка n.milenova@ntg-plovdiv.net
Николай Митев Ръководител направление ИКТ / Информатика и ИТ n.mitev@ntg-plovdiv.net
Нъварт Мардиросян Професионална подготовка n.mardirosyan@ntg-plovdiv.net
Огнян Иванов Професионална подготовка o.ivanov@ntg-plovdiv.net
Полина Маринова Професионална подготовка p.marinova@ntg-plovdiv.net
Радослав Бойчев Физическо възпитание и спорт r.boychev@ntg-plovdiv.net
Радостина Стоянова Професионална подготовка r.stoianova@ntg-plovdiv.net
Рени Михайлова Професионална подготовка r.mihailova@ntg-plovdiv.net
Румен Стойков География и икономика r.stoikov@ntg-plovdiv.net
Светлана Чолакова Немски език s.cholakova@ntg-plovdiv.net
Силвия Анадолиева Физическо възпитание и спорт s.anadolieva@ntg-plovdiv.net
Силвия Стоянова Професионална подготовка s.stoianova@ntg-plovdiv.net
Сияна Петкова Биология и ЗО s.petkova@ntg-plovdiv.net
Станимира Димитрова Български език и литература s.dimitrova@ntg-plovdiv.net
Станислава Урумова Професионална подготовка s.urumova@ntg-plovdiv.net
Танка Тарънска Български език и литература t.tarunska@ntg-plovdiv.net
Таня Арабаджиева Професионална подготовка t.arabadjieva@ntg-plovdiv.net
Татяна Ванчева Философия, гражданско образование t.vancheva@ntg-plovdiv.net
Татяна Делгадо - Монсерат Английски език t.delgado@ntg-plovdiv.net
Теодора Стойчева Английски език t.stoicheva@ntg-plovdiv.net
Цветелина Борисова учител по икономически дисциплини
Юлия Кьосева География и икономика j.kioseva@ntg-plovdiv.net


Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ