САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

(извадка от Правилника за дейността на училището на НТГ-Пловдив

за 2009/2010 учебна година)

 

-          Самостоятелна форма на обучение в Национална търговска гимназия се организира за всеки отделен ученик на три сесии:

 

-          I сесия: от 11 до 30 септември  2009 г.,

Срок за подаване на документи – до 01.09.2009 г

-          ІI сесия: от 1 до 23 декември 2009 г.,

Срок за подаване на документи -  до 10.11.2009 г.

-          ІII сесия: от 10 до 30 април 2010 г.,

Срок за подаване на документи – до 25.03.2010 г.

 

Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план и се организира за:

1.                  Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2.                  За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

3.                  Лица, навършили 16-годишна възраст;

4.                  За ученици в ХІІІ клас съгласно §18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПОО.

 

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора.

Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба № 3 на МОН за системата на оценяване.

В един ден не може да се провеждат изипити по повече от един учебен предмет.

            Подаването на заявления за явяване на държавните изпити за професионална квалификация може да бъде за същата сесия, в която ученикът приключва изпитите си за годишна оценка, ако предварително е получил задание за изпита по практика и е предал готовата си разработка в указания срок. В противен случай подава заявление за явяване на държавни изпити за професионална квалификация за сесия, следваща сесията, в която ученикът е завършил учебната година.

            Учениците, които в рамките на трите сесии през учебната година (септемврийска, декемврийска и априлска) и не са се явили на нито един изпит, да се считат отпаднали от 13 клас. За включване в обучението те отново трябва да подадат заявление. Заявлението се подава до 05 септември 2010 година.

            Учителите, преподаващи в 13 клас да обявят в началото на учебната година дни и часове за консултации.

            Конспектите по съответните предмети се въвеждат в сайта на гимназията.

            На група ученици от самостоятелната форма на обучение директорът със заповед определя учител, който да бъде класен ръководител на групата.

            Ръководителите на групи попълват личните картони на учениците,  проследяват всяка изпитна сесия и информират ръководството за резултатите от проведената сесия.

Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 83, ал.2 и чл. 84, ал.2,т.1 , както и ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да сменят формата на обучение по чл.80, 81, 82, 83 и 84, подават писмено заявление до директора на училището.

Ученик, започнал обучението си в дадена форма на обучение по определена професия,/специалност и преминал в самостоятелна форма на обучение по същата професия/специалност, продължава обучението си при спазване изискванията на чл.20 от ЗУСООМУП.